ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

sintirisi-first

Σέρβις και Συντήρηση Γερανών

Ένας γερανός εκτός λειτουργίας έχει σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις για μια επιχείρηση. Εκτός από το κόστος επισκευής του θα πρέπει να υπολογιστούν και τα έσοδα που χάνονται από την αναστολή των εργασιών.

Οι τακτικές επιθεωρήσεις των γερανών μπορούν να αποκαλύψουν φθαρμένα εξαρτήματα και άλλα προβλήματα. Προγραμματισμένα γίνεται η επισκευή σε περιόδους που δεν επηρεάζονται οι δραστηριότητες της εταιρείας.

Αντικατασταση εξαρτηματων

Η αντικατάσταση εξαρτημάτων προτού προκληθεί σοβαρή βλάβη βοηθά στην παράταση ζωής του μηχανήματος και μειώνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα επιλύει θέματα ασφάλειας στην λειτουργία του μηχανήματος μειώνοντας την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων.

Μπορούμε να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες συντήρησης σε προγραμματισμένο χρόνο. Στόχος βοηθήσουμε το πελάτη να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη και οικονομικά συμφέρουσα λύση για το μηχάνημα του.

Σε περίπτωση απροσδόκητης διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος μπορούμε να ανταποκριθούμε παρέχοντας άμεση τηλεφωνική υποστήριξη και επείγουσες επισκευές ζημιών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εάν ο γερανός σας παρουσιάζει ηλεκτρολογικό πρόβλημα ή σημάδια βλάβης, επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.

sintirisi-second
ΣτOχος να βοηθHσουμε τον πελAτη να αποφασIσει ποια εIναι η καλYτερη και οικονομικA συμφEρουσα λYση για το μηχAνημα του

ΑναβAθμιση γερανΩν και Αλλων μηχανημΑτων

Η τροποποίηση και αναβάθμιση γερανών παλιάς τεχνολογίας μπορεί να αυξήσει την απόδοση τους και να τους κάνει συμβατούς με ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν:

Συστήματα αποφυγής σύγκρουσης.
Τα συστήματα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε μηχανήματα παλιότερης γενιάς με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων σε χώρους που λειτουργούν παράλληλα πολλοί γερανοί.

Ασύρματα χειριστήρια
Τα ασύρματα χειριστήρια επιτρέπουν πιο εργονομική θέση εργασίας για τον χειριστή, ευελιξία, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Αντικατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης
Σε περίπτωση φθαρμένων καλωδίων γίνεται αντικατάσταση με απλοποίηση της υπάρχουσας και ομαδοποίηση των νέων καλωδίων σε τοπικούς σταθμούς.

ΣυντΗρηση και επισκευΗ ανυψωτικΩν μηχανημΑτων

Η KCranes μπορεί να επισκευάσει και να συντηρήσει ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων ανύψωσης. Μπορεί να πραγματοποιήσει δοκιμές ώστε να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός σας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εμπειρία και εξειδίκευση μας, διασφαλίζει τον άμεσο εντοπισμό της βλάβης και την αποτελεσματική επίλυση στο πρόβλημα του ανυψωτικού μηχανήματος σας.

Στόχος των υπηρεσιών μας είναι:
• Η διατήρηση των προτύπων ασφαλείας
• Η παράταση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού σας
Η τακτική συντήρηση και ο έλεγχος αυξάνουν την πιθανότητα να μην καταστραφεί ο εξοπλισμός ανύψωσης της εταιρείας σας λόγω φθαρμένων εξαρτημάτων ή εσφαλμένων ρυθμίσεων. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έλεγχο στον χώρο σας και να συζητήσουμε εξατομικευμένα τις τρέχουσες ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα……..

Δείγματα Εργασιών